ZASADY PRYWATNOŚCI

Operator sklepu internetowego Bižuterie Petra na stronie https://bizuterie-petra5.webnode.cz/pl,IČO 76513050, z siedzibą Baarova 886, Stod 33301, Czechy przetwarza dane osobowe podane przez Kupującego w celu wypełnienie i dodatkowo potwierdzenie Warunków Handlowych, w celu realizacji zamówienia elektronicznego, realizacji dostawy, rozliczenia płatności oraz niezbędnej komunikacji pomiędzy kontrahentami przez okres wymagany szczególnymi przepisami prawa.

Przepis podstawowy

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ust. 5 lit. o) Ustawa nr 18/2018 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwana dalej "Ustawą"), Petra Palková IČO 76513050 z siedzibą pod adresem Baarova 886, Stod 33301, Republika Czeska (zwana dalej " Administrator");

2. Dane kontaktowe administratora to: e-mail: info@bizuterie-petra.cz telefon: +420724221603 3. Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące osobę fizyczną lub prawną.

Źródła przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez kupującego za zgodą i uzyskane przez administratora na podstawie realizacji umowy sprzedaży i realizacji zamówienia elektronicznego w sklepie internetowym Bižuterie Petra

2. Administrator przetwarza wyłącznie dane identyfikacyjne i kontaktowe kupującego niezbędne do realizacji umowy kupna; 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu dostawy, rozliczenia płatności oraz niezbędnej komunikacji pomiędzy kontrahentami przez okres wymagany szczególnymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą publikowane i nie będą przekazywane do innych krajów.

Cel przetwarzania danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe kupującego z następujących powodów:

1. W celu rejestracji na stronie https://bizuterie-petra.cz (https://bizuterie-petra.cz/pl) zgodnie z § 13 ust. 1 lit. a) Ustawa nr 18/2018 o ochronie danych osobowych;

2. W celu realizacji elektronicznego zamówienia kupującego (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu);

3. W celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy kupującym a Administratorem; 4. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem realizacji umowy kupna. Umowa nie może zostać zawarta bez podania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy kupującym a Administratorem oraz przez okres 3 lat od rozwiązania stosunku umownego;

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia. Odbiorcy i przetwarzający dane osobowe Stroną trzecią, do której trafiają dane osobowe kupującego są podwykonawcy Administratora. Usługi tych podwykonawców są bezwarunkowo związane z pomyślną realizacją umowy kupna i zamówienia elektronicznego pomiędzy administratorem a kupującym. Podwykonawcami Administratora

są: Webnode AG (system sklepu internetoweg

o); Česká pošta, s.p. (Dostawa);

Kurier (usługa dostawy);

Google Analytics (analiza strony internetowej);

Prawa kupującego Na warunkach określonych w ustawie kupujący ma prawo do:

1. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

2. Poprawy danych osobowych;

3. Aby usunąć dane osobowe;

4. sprzeciw wobec przetwarzania;

5. O przenoszeniu danych;

6. Cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: info@bizuterie-petra.cz

7. Wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że ​​jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych kupującego;

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia dostępu do komputera hasłem, przy użyciu programu antywirusowego oraz regularnej konserwacji komputera.

Postanowienia końcowe

1. Składając elektroniczne zamówienie na stronie https://bizuterie-petra5.webnode.cz/pl, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z zasadami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości;

2. Kupujący wyraża zgodę na niniejsze zasady poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w zamówieniu;

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jest zobowiązany do opublikowania nowej wersji Regulaminu na swojej stronie internetowej.

Regulamin wchodzi w życie [20.1.2021]